Choď na obsah Choď na menu
 


Začneme brať demografický poplach vážne?

12. 7. 2010
Demografia začína trápiť aj europolitikov. V Európskej únii sa tejto problematike venuje niekoľko dokumentov v časovom rozsahu niekoľkých rokov. Uskutočnilo sa niekoľko európskych samitov, závery ktorých sa však neplnia v plnej miere. Hrozivé európske štatistiky a predpovede však našťastie nezostávajú úplne nepovšimnuté...
·       počet ľudí starších ako 80 rokov sa v období rokov 2010 – 2030 zvýši o 57%
·       do roku 2020 sa zárobkovo činná populácia zníži o 3 milióny ľudí
·       nastane problém udržateľnosti sociálnych istôt, verejných rozpočtov ako aj systému dôchodkového zabezpečenia
 
 

Súčasný demografický trend nízkej pôrodnosti a predlžovania dĺžky života je výzvou aj pre Európsku úniu. Europoslanec Thomas Mann z Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci predkladá návrh správy o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami, o ktorom by sa malo vo výbore hlasovať v septembri a v pléne v októbri.

 

V návrhu sa píše, že demografická zmena je zvládnuteľná, ak bude dostatočne pripravená a ak sa bude brať vážne. Thomas Mann navrhuje zvýšiť zamestnanosť mladých ľudí a oddialiť odchod do dôchodku. Toto však nepovažuje za jediné riešenia a ako uvádza v rozhovore pre Tlačový odbor Európskeho parlamentu „vo svojej správe ukazujem, že aj rodina, migrácia a politika ekonomického, či aktívneho starnutia ponúkajú dôležité prístupy. Ide o jednoduchšie zladenie pracovného a rodinného života, pohľad zameraný predovšetkým na deti...“. 

 

Predkladaná správa má ambíciu podnecovať členské štáty, aby prijímali opatrenia v prospech rodičov. Priemerná miera pôrodnosti v EÚ je 1,5 dieťaťa a radí sa tak k najnižším na svete. (Na Slovensku je situácia ešte oveľa horšia, keď tento ukazovateľ je pod 1,3) Správa poukazuje aj na fakt, že rodičia v Európe nemajú v skutočnosti toľko detí, koľko by chceli a že predpokladom vyšších mier pôrodnosti je politika, ktorá sústredí pozornosť na deti.

 

 

Aj Európska komisia (EK) sa snaží, legislatívnou iniciatívou o zabezpečenie vačšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a podporu rodovej rovnosti na trhu práce. Pripravila návrh na zmenu a doplnenie smernice 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu a zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia tehotných pracovníčok, pracovníčok po pôrode a dojčiacich pracovníčok. Hlavným cieľom je predĺženie materskej dovolenky v európskej legislatíve zo súčasných 14 na 18 týždňov, poberanie 100% platu počas materskej dovolenky či právo na návrat na pôdovdné pracovné miesto.

 

 

K tomuto legislatívnemu zámeru EK vypracovala europoslankyňa Edite Estrela z Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť správu, v ktorej navrhuje niekoľko vylepšení. Navrhuje okrem iného predĺženie MD na 20 týždňov, zákaz prepustenia ale tiež zavedenie otcovskej dovolenky, ktorá zatiaľ nie je obsiahnutá v európskej legislatíve. Podľa správy by dĺžka materskej dovolenky mala byť taká, aby sa ženy podporili v čo možnom najdlhšom dojčení, čo môže mať pozitívny vplyv okrem zdravia v rodine aj na kúpyschopnosť domácnosti.

 

 

Správa poukazuje na potrebu aj výhody delenia sa o rodičovskú zodpovednosť a prekonávanie rodových stereotypov v spoločnosti. Neprenosná a platená otcovská dovolenka, ktorú by bolo možné čerpať v rovnakom čase ako matka čerpá materskú dovolenku by podporila možov preberať rodinné povinnosti. Účinky otcovskej dovolenky by pritom pociťovala celá rodina a najmä dieťa, ale tiež by sa zabezpečila spoločná zodpovednosť oboch rodičov pri starostlivosti o dieťa.

 

Europoslankyňa Estrela sa tiež domnieva, že matka aj otec by po návrate do zamesnania mali mať možnosť požiadať zamestnávateľa o zmenu pracovného času alebo organizácie práce a tí by mali mať povinnosť takéto oprávnené žiadosti schváliť. Rovnako by mali mať nárok odmietnuť prácu nadčas.

 

V rozhovore pre Tlačové oddelenie Európskeho parlamentu uviedla, že sa stretla s dvoma druhmi námietok na svoju správu. Rôznorodosť v EÚ prináša rôzne ideologické námietky, hlavne v názoroch, že ženy by mali zostávať doma. Druhou skupinou námietok sú argumenty o nákladoch, ktoré by zavedenie navrhovaných opatrení prinieslo.

Pani Estrela však tvrdí: „Musíme byť zásadoví: na jednej strane nás Euróspka komisia a Rada varujú pred demografickým deficitom a následne, keď dôjde na realizáciu opatrení za účelom podpory pôrodnosti, začneme počítať peniaze“.

 

Poslanci Európskeho parlamentu vrátili správu poslankyne Edite Estrela späť do výboru, kde sa majú hľadať kompromisy. Slovenská europoslankyňa Edit Bauer oponovala, že predĺženie materskej dovolenky je neprijateľné pre krajiny, v ktorých ju platia zamestnávatelia. Alebo, že otcovská dovolenka do predmetnej smernice nepatrí. „Samozrejme treba nájsť spôsob na lepšie zosúladenie práce a rodinného života, ako aj pre spravodlivejšiu deľbu práce a zodpovednosti v rodine, ale nie v tejto smernici,“ dodáva Edit Bauer.

 

Martina Lákáčová,
     redakcia preRodinu.estranky

 
Zdroje:
·       Thomas Mann: Návrh správy o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci pri Európskom parlamente , dostupné na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-441.184+01+DOC+PDF+V0//SK&language=SK  (cit. 10.7.2010)
·       Edite Estrela: Návrh správy o návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/85/EHS, Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť pri Európskom parlamente, dostupné na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0032+0+DOC+XML+V0//SK&language=SK  (cit. 8.7.2010)
·       Rozhovor: Poslanec Mann o solidarite medzi generáciami, Európsky parlament, dostupné na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20100528STO75185+0+DOC+XML+V0//SK&language=SK  (cit. 9.7.2010)
·       Rozhovor: Rozhovor s poslankyňou Estrelou o materskej a otcovskej dovolenke, Európsky parlament, dostupné na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20100226STO69648+0+DOC+XML+V0//SK&language=SK  (cit. 6.7.2010)
·       Diskusia online: Mala by EÚ predĺžiť minimálnu dĺžku materskej dovolenky?, Európsky parlament, dostupné na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20090424STO54408&language=SK  (cit. 11.7.2010)
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 

 Archív

Kalendár
<< november / 2018 >>