Choď na obsah Choď na menu
 


Návrh opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života ... s výhľadom do roku 2010

28. 5. 2010

Návrh opatrení 
na zosúladenie rodinného a pracovného života 
na rok 2006 s výhľadom do roku 2010
(materiál schválený vládou SR dňa 21. júna 2006 uzn. č. 560/2006) 


 
 
 
Úvod
  Predkladaný  dokument  je  návrhom  opatrení  na  zosúladenie  rodinného  a pracovného
života. Zámerom je nastavenie politiky zosúladenia formulovaním konkrétnych opatrení ako
aj spôsobov implementácie  do roku 2006 s výhľadom do roku 2010. 
Opatrenia  na  zosúladenie  rodinného  a pracovného  života  sú  súčasťou  komplexnej
reformy v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky a sú spojené s daňovou reformou, ktorá sa
začala v januári 2004.
Navrhované opatrenia na zosúladenie rodinného a pracovného života si vyžadujú úzku
spoluprácu rezortu MPSVR SR s ďalšími subjektmi, predovšetkým MŠ SR (najmä zariadenia
predškolskej  a mimoškolskej  výchovy)  a MVRR  SR  (výstavba  štartovacích  bytov  a bytov 
spĺňajúcich finančné možnosti rodín s deťmi). 
 
 
Hlavný cieľ  
 
Cieľom   návrhu   je   podporiť   zvýšenie   zamestnateľnosti   a zamestnanosti   osôb
s rodinnými  povinnosťami  a  zníženie  rizika,  že  tieto  osoby  budú  vystavené  dileme  práca
verzus rodina alebo sa stanú objektom diskriminácie  na trhu práce a v zamestnaní z dôvodu
starostlivosti  o rodinu  a  rozšíriť    podporné    a   odľahčovacie  služby  pre  rodiny  tak,  aby  sa
navrhnuté    opatrenia    stali    nástrojom    vytvárania    priestoru    pre    vyrovnávanie    sa    s
nepriaznivými demografickými zmenami na Slovensku.
 
I. časť    
Zámer 
           Zámerom materiálu je analýza základných predpokladov pre vytvorenie spoločenského
prostredia ústretového k rodine a vytvorenie reálnych možností pre dosiahnutie harmonickej
rovnováhy pri plnení  povinností v rodine a v práci.
Návrh  opatrení  sa  vzťahuje  na  osoby  najmä  zamestnankyne  a  zamestnancov  so
zodpovednosťou za nezaopatrené deti a odkázaných (závislých) členov najbližšej rodiny, ktorí
zjavne potrebujú starostlivosť alebo podporu, ak táto zodpovednosť obmedzuje možnosti ich
vzdelávania,   prístupu   k   zamestnaniu,   účasti,   resp.   návratu   na   trh   práce,   odborného
a kariérneho rastu alebo je bariérou pri  udržaní si zamestnania. 
Za   osoby   s rodinnými   povinnosťami   pre   potreby   tohto   dokumentu      primárne
považujeme    rodičov  s deťmi  v predškolskom  a mladšom  školskom  veku,  ktorí  si  hľadajú 
zamestnanie alebo majú kvôli plneniu si rodinných povinností sťažené podmienky pri výkone
svojej práce.
Súčasne  budú  navrhované  opatrenia  využívať  aj  osoby  starajúce  sa  o  starších
a zdravotne postihnutých členov rodín. Ich diverzifikované potreby sú  komplexne zahrnuté
v iných  koncepčných  a  strategických  materiáloch  MPSVR  SR,  respektíve  v  pripravovaných
zákonoch .

Jedným z relevantných dôvodov pre realizáciu zámeru je aj skutočnosť, že doterajšia
prax poukázala na fakt, že osoby  starajúce sa o deti, ktoré sú zamestnané, alebo si hľadajú
zamestnanie  sú  v rôznej  miere  diskriminované  na  trhu  práce  práve  z dôvodu  starostlivosti
o deti. 
Mimoriadna  celoslovenská  previerka  NIP  úloha  č.107/03  –  „Posilnenie  rovnosti
príležitostí  -  zosúladenie  pracovného  a  rodinného  života“    bola  zameraná  na  odhaľovanie
prejavov diskriminácie u žien, matiek a mužov starajúcich sa o maloleté deti pri návrate do
zamestnania. Podľa správy z previerky NIP zistil najviac porušení Zákonníka  práce v § 41,
kedy zamestnávatelia  pred uzatvorením, resp. v čase uzatvorenia pracovného pomeru dávali
uchádzačom o zamestnanie vypisovať osobný dotazník, ktorý obsahuje otázky o ich rodinnom
stave a o rodinných pomeroch. 
V uvedenej   správe   sa   konštatovalo,   že   vyskytujúce   sa   neprijatie   uchádzača
zamestnávateľom vzhľadom na rodinný stav alebo starostlivosť o deti možno skryť napr. pod
nesplnenie  podmienok  v podnikovej  koncepcii  systému  výberu  zamestnancov,  čo  je  však
ťažko  preukázateľné.  Mnohé  diskriminačné  prvky,  ktoré  v tomto  smere  existujú,  majú 
latentný charakter a rôznu podobu. 
     Zámerom  prípravy  materiálu  bolo  pomenovať  opatrenia  na  zosúladenie  rodinného  a
pracovného života, ktoré môžu byť súčasťou prorodinnej politiky, ktorú realizuje štát, ale aj
zamestnávatelia a nemenej významným spôsobom sa na nej podieľajú aj obce.
Opatrenia  prijímané  na  úrovni  štátu  majú  charakter  legislatívnych,  inštitucionálnych
a podporných aktivít v rámci sociálnej a rodinnej politiky a  politiky trhu práce. Problematika
zosúladenia  rodinného  a pracovného  života  je  dôležitou  súčasťou  materiálu  „Aktualizácia
štátnej rodinnej politiky na roky 2005 - 2006“. 
      Dôležitú úlohu zohráva prorodinná politika zamestnávateľov, ktorá je v súčasnosti na
úrovni  skôr  intuitívneho  prijímania  opatrení  ako  na  úrovni  systematických  strategických
cieľov  a zámerov.  Zamestnávatelia  si  nedostatočne  uvedomujú  priamy  prínos  prorodinných
opatrení  (ekonomický  efekt  vyplývajúci  zo  zníženia  fluktuácie,  chorobnosti,  zníženie  počtu
výberových  konaní,  získanie  lojálnych  a kvalitných  zamestnancov),  ktorý  sa  odráža  na
ekonomických výsledkoch podniku.
      Často  sa  zabúda  na  úlohu  infraštruktúry  v mieste  bydliska  a celkovej  prorodinnej
klímy a na to, že  všetky opatrenia prijímané na úrovni mestského, či obecného zastupiteľstva
by  mali  byť  prehodnocované  z aspektu  ich  prínosu  pre  občanov  s rodinnými  povinnosťami 
(infraštruktúra priateľská k rodine).
     V prorodinnej  politike  zamestnávateľov  a obcí  sú  veľké  rezervy,  ktoré  sa  dajú
postupne  odstraňovať  vzdelávacími  a podpornými  akciami  ako  sú  napr.  súťaže,  či  hľadanie
foriem spolufinancovania a viaczdrojového financovania opatrení na zosúladenie pracovného
a rodinného života. Pri ich uvádzaní a naštartovaní bude potrebné tieto opatrenia podporiť aj
v smere ich finančnej refundácie. 

(Celý dokument nájdete tu - link na pdf dokument na stranke employment.gov)

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 

 Archív

Kalendár
<< november / 2018 >>