Choď na obsah Choď na menu
 


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o prenose rodinnej politiky na obce, VÚC

1. 7. 2010

 

V súvislosti s prieskumom regionálnej rodinnej politiky som, so zámerom získať relevantné informácie ako sa skutočnosti majú podľa platnej legislatívy, požiadala o informácie aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Odpoveď prišla a musím povedať, že vyčerpávajúca a inšpiratívna. Prinášame vám jej celé znenie...

Opäť sa mi potvrdilo, že záleží na tom, kto sedí na rozhodovacích stoličkách a že by mi to nemalo byť jedno. A vlastne by to nemalo byť jedno nikomu. A tiež, že by sme nemali zostávať ticho, mali by sme žiadať zastupovanie našich záujmov zo strany tých, ktorí na to dostali vo voľbách svoj mandát... či už sú to voľby parlamentné alebo komunálne. Kým sa neozveme ... všetko je vlastne ako má byť, nie ?

***

Obrátili ste sa na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR so žiadosťou o poskytnutie informácie týkajúcej sa prenosu rodinnej politiky na VUC a obce z hľadiska ich povinnosti vytvárať na základe platnej legislatívy koncepcie rodinnej politiky, plány podpory rodiny a pod.

            Vytváranie plánov na podporu rodiny a ich realizáciu na úrovni obcí a na úrovni VÚC  nie je samosprávnym orgánom legislatívne uložená osobitným zákonom ani iným právnym predpisom.

           
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR plní v oblasti štátnej rodinnej politiky v rámci vládnych organizácií úlohu koordinátora.
Vláda Slovenskej republiky schválila Koncepciu štátnej rodinnej politiky už v roku 1996 a prijala základné strategické ciele, medzi ktoré patria: dosiahnutie relatívnej ekonomickej nezávislosti rodín ako základ ich občianskej nezávislosti a uplatnenia ich zodpovednosti a voľby vlastnej budúcnosti, úspešnosť rodín v realizácii ich funkcií, stabilita a sociálna kvalita manželských a rodičovských vzťahov v zmysle rovnoprávnosti a spoločenskej deľby rodinných rolí, vytváranie optimálnych podmienok na sebareprodukciu spoločnosti, prijímanie takých opatrení, ktoré umožnia dôsledne uplatňovať princíp voľby, resp. zlučiteľnosti pri rozhodovaní sa rodiča pre rodičovskú dovolenku.
V roku 2004 pristúpila vláda Slovenskej republiky k aktualizácii Koncepcie štátnej rodinnej politiky prijatej v roku 1996. Vzhľadom na rozsiahle spoločenské zmeny sa štátna rodinná politika aktualizovala predovšetkým v oblastiach politiky zamestnanosti, vzdelávania, bývania a právnej ochrany členov rodiny. Základnými prioritami realizácie rodinnej politiky sa popri predchádzajúcich cieľoch stali: zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu, dostupnosť bývania, zosúladenie pracovného a rodinného života, právna ochrana rodiny a pomoc v krízových situáciách.
 
            Základnou prioritou v oblasti realizácie rodinnej politiky v období rokov 2006 až 2010 zostala podpora rodiny pri plnení jej funkcií.  Vláda Slovenskej republiky považovala za základnú povinnosť štátu aktívnu podporu rodín, s dôrazom na mladú rodinu a vytváranie podmienok na jej založenie, pričom nadviazala na doteraz prijaté strategické ciele štátnej rodinnej politiky.  Významnú pozornosť obrátila predovšetkým k mladým rodinám, zníženiu rizika chudoby rodín s deťmi, rozvoju sociálnych služieb v prospech rodín s deťmi, odstráneniu a prevencii rôznych foriem násilia vyskytujúcich sa v rodinách, k ochrane práv detí a vytváraniu podmienok pre pracovné uplatnenie rodičov maloletých detí.
            Je vysoko pravdepodobné, že štátna rodinná politika sa bude aj v budúcnosti realizovať na základe vládou schválených koncepcií, v ktorých budú konkretizované základné ciele a nástroje na jej realizáciu. Rovnako je pravdepodobné, že na dosiahnutí cieľov zadefinovaných v koncepciách sa budú môcť podieľať v rámci spolupráce aj obce a VUC.

 

            Prijímať opatrenia v prospech rodín s deťmi, prípadne tvoriť vlastné koncepcie rodinnej politiky na regionálnej a miestnej úrovni však môžu samosprávne orgány na úrovni obcí a VÚC aj v súčasnosti v súlade s platnou legislatívou a  právomocami a  kompetenciami vymedzenými príslušnými právnymi predpismi ( napr. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky). Volení predstavitelia samosprávnych orgánov obcí a VÚC majú možnosť hájiť záujmy a napĺňať potreby občanov žijúcich na konkrétnom území vrátane potrieb rodín s deťmi, pretože poznajú problémy ich každodenného života.  Rovnako majú možnosť rozhodovať o spôsobe využitia finančných prostriedkov získaných z vlastných príjmov a zároveň využiť aj finančné zdroje poskytované samosprávam prostredníctvom ESF na konkrétne projekty predkladané v rámci jednotlivých operačných programov.

 

S pozdravom

Ing. Ildikó Polačeková
riaditeľka odboru 
odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky

 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 

 Archív

Kalendár
<< október / 2018 >>