Choď na obsah Choď na menu
 


Závery prieskumu regionálnej rodinnej politiky

29. 6. 2010
Z analýzy web stránok vyšších územných celkov ako aj z priamych odpovedí na naše otázky môžeme skonštatovať, že sa na úrovni krajov venuje problematike rodín pozornosť prevažne len v rámci zákonných povinností, hlavne v oblasti sociálnej politiky. Výnimkou je Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý nad rámec svojich povinností a v záujme rozvoja regiónu zriadil Inštitút výskumu rodovej rovnosti a starostlivosti o rodinu vo všetkých politikách BBSK, ktorý funguje od roku 2008 a svoju činnosť vykonáva prostredníctvom osvetovej, projektovej, výskumnej a vzdelávacej činnosti.
 
 
Z príspevkov samotných VÚC môžeme skonštatovať, že rodine sa na úrovni krajov venuje pozornosť hlavne v sociálnej politike. Z tohto faktu ale vyvstáva niekoľko záverov:
·       sociálna politika je na Slovensku nastavená hlavne na riešenie krízových situácií, teda prijímatelia opatrení sú podmienení splnením určitých podmienok
·       nesleduje sa pôsobenie ostatných politík z pohľadu priamych či nepriamych dopadov na rodiny
·       opatrenia podporujúce rodiny obsiahnuté v ostatných politikách sú roztrieštené, nekoordinované a nedostatočné
·       na úrovni krajov sa zvyčajne nevykonávajú žiadne, alebo len v minimálnej miere opatrenia, ktoré by prinášali akúsi pridanú hodnotu pre rodiny – vytváranie tzv. prorodinnej klímy
·       kraje nemajú vypracovanú žiadnu ucelenú koncepciu rodinnej politiky so stanovenými cieľmi, opatreniami na ich dosiahnutie a časovým plánom
·       v rámci rozpočtov verejných zdrojov sa nevyčleňujú prostriedky pre podporu rodín – konkrétne programy, opatrenia
 

Na to, aby sa štátom deklarovaná potreba podpory rodín spoločnosťou začala v plnej miere plniť aj v praxi, je nevyhnutné priviesť rodinnú politiku aj do obcí/miest a VÚC. Najspoľahlivejšou cestou sa z hľadiska doterajšieho prístupu komunálnych a regionálnych politikov javí legislatívne ukotvenie ich pôsobnosti aj v tejto oblasti, s vypracovanou metodikou na centrálnej úrovni a s aspoň čiastočnou finančnou podporou štátu.

 

Je potrebné, aby sa rozvinul spoločný dialóg všetkých aktérov rodinnej politiky s cieľom identifikovať potreby rodín, spôsoby ich nápĺňania ako i nevyhnutné finančné zdroje. Rodiny by mali mať možnosť navrhovať a spoluvytvárať komplexný a koordinovaný systém podpory a prevencie. Mali by mať možnosť ovplyvňovať prerozdeľovanie verejných zdrojov aj na posilňovanie tohto systému a toto právo by im malo byť garantované štátom a nie ponechané ná rozhodovanie miestnych politikov.

 

V spoločnosti by mali byť vytvorené spôsoby identifikácie nových perspektív, ktoré sú za hranicami tradičného systému, podporiť ich realizáciu a rozširovanie tak, aby sa vytvárali podmienky pre spájanie síl a potenciálu a pre maximálne efektívne využívanie verejných zdrojov.

 

Koncepčný rámec rodinnej politiky na úrovni obcí/miest a krajov, ktorý by bol vypracovávaný v súčinnosti so zástupcami rodín ako cieľovej skupiny, a ktorý by odzrkadloval aktuálne miestne a regionálne potreby, stanovoval konkrétne ciele a opatrenia na ich dosahovanie so súčasnou identifikáciou potrebných zdrojov by mohol byť účinným prostriedkom vytvárania všeobecnej prorodinnej klímy na Slovensku.
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 

 Archív

Kalendár
<< október / 2018 >>