Choď na obsah Choď na menu
 


Prevencia nie je dôležitá?

29. 5. 2010
Koncepcia štátnej rodinnej politiky hovorí že, „rodinná politika má komplexnú a mnohorozmernú formu a vyžaduje spoločný prístup všetkých relevantných zložiek spoločnosti.“
Teoretici označujú rodinnú politiku za
Ø „vedomé a cielené pôsobenie verejných inštitúcií na právny, ekonomický a sociálny stav rodiny, na jej členov a jej prostredie“
Ø súbor opatrení a zariadení, ktorými nositelia tejto politiky sledujú cieľ chrániť a podporovať rodinu ako inštitúciu, ktorá plní pre spoločnosť nenahraditeľné úlohy“
Ø spôsob politiky, ktorým sa poskytnutím prostriedkov a podmienok umožní rodičom vytvorenie rodiny s takým počtom detí, koľko si želajú“
Podľa MPSVaR „je úlohou rodinnej politiky predovšetkým plánovať, podporovať a koordinovať realizáciu politík iných rezortov tak, aby vyjadrovali jednotnú perspektívu rodiny a jej členov“. Za kľúčové pritom ministerstvo označuje: politiku vzdelávania, politiku bývania, politiku zamestnanosti a trhu práce a sociálnu politiku. Významnými faktormi, ktoré ovplyvňujú tvorbu rodinnej politiky sú podľa ministerstva sociálno-ekonomické prostredie, demografický vývoj a záväzky SR z prijatých medzinárodných dokumentov a členstva v EÚ.
 
Ak medzi základné strategické ciele predmetnej koncepcie patria aj:
  • úspešnosť rodín v realizácii ich funkcií,
  • stabilita a sociálna kvalita manželských a rodičovských vzťahov v zmysle rovnoprávnosti a spoločenskej deľby rodinných rolí,
  • vytváranie optimálnych podmienok na sebareprodukciu spoločnosti,
  • vyrovnanie sa s demografickou výzvou starnutia obyvateľstva,

tak v prioritách rodinnej politiky chýba akákoľvek podpora prevenčných aktivít pre zachovanie zdravej a funkčnej rodiny. (*Priority rodinnej politiky boli v aktualizácii koncepcie definované do prioritne rovnocenných oblastí : zlepšenie prístupu k vzdelávaniu, dostupnosť bývania, zosúladenie pracovného a rodinného života, právna ochrana rodiny a pomoc v ktízových situáciách.)

Je systémovou chybou, ak sa v koncepcii nebude medzi prioritami rodinnej politiky riešiť aj prevencia a v podpore súčasnej rodiny  sa bude zameriavať (okrem nevyhnutnej finančnej podpory rodín a právnej ochrany rodiny) „len“ na sanáciu rodín v kríze. Je dôležité takéto prípady z hľadiska budúceho výskytu v spoločnosti redukovať rôznymi prevenčnými programami, ktoré by boli vypracované v spolulpráci  s odborníkmi a zástupcami cieľovej skupiny.
 
Prevencia znižuje náklady na budúce riešenie problémov a primárne by sa mala zamerať na dnes zdravé a fungujúce rodiny, aby zdravé a fungujúce zostali aj v budúcnosti. Prístup v rodinnej politike, ktorý bude zameraný s rovnakou vážnosťou na pomoc rodine v kríze ako aj na prevenčné programy podpory rodiny je komplexnejší. Rodina by mala byť komplexne podporovaná vo výkone svojich funkcií. Dostatočný priestor by sa mal venovať ako inštitucionálnej podpore tak aj komunitnej podpore a to vo všetkých životných cykloch rodiny – od prípravy na rodičovstvo, cez výchovu detí od narodenia až po osamostatenie sa detí a zakladanie vlastných rodín až po starostlivosť o seniorov.
 
O význame a prínose prevencie dnes snáď nikto nepochybuje. Zahŕňa hlavne vytváranie vhodných spoločenských podmienok, podmienok pre trávenie voľného času, skvalitňovanie spôsobu života a osobnostný rozvoj jednotlivcov.  - Napríklad v rámci prevecie drogových závislostí je zrdiadený Protigrogový fond (zriadený zákonom NR SR č. 381/96 Zb.), ktorý spolufinancuje realizáciu programov, materiálno – technické vybavenie a rozvoj programov, ale i mediálnu a edičnú činnosť, čiastočná podpora sa môže poskytnúť aj na odmeny pracovníkov občianskych združení a neziskových organizácií. Fond v roku 2009 síce prišiel o dlhodobú dotáciu zo štátneho rozpočtu a zápasí s finančnými „suchotami“, je však dobrým základom systémovej prevencie v danej oblasti ( ... riešenie ukončenia hlavného zdroja finančných vkladov je inou kapitolou, pravdepodobne sa jej nevenovala dostatočná pozornosť následkom čoho fond prestal plniť svoju funkciu, snáď je tento stav skutočne len prechodný).
Podobné riešenie financovania prevenčných aktivít by bolo vhodné zaviesť aj pre prácu s rodinami. Zabezpečiť v rámci rodinnej politiky garantované vklady do tejto oblasti ako aj rozumné distribuovanie zdrojov do priamo podporných aktivít ale aj do oblasti udržateľnosti takýchto aktivít a ich rozvoj.
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 

 Archív

Kalendár
<< október / 2018 >>