Choď na obsah Choď na menu
 


Programové tézy novej vlády

27. 6. 2010

 

 

Žeby nastal čas, kedy rodinám s deťmi svitá na lepšie časy??? Nová vláda by v oblasti rodinnej politiky chcela presadiť niekoľko ústretových krokov. Rodičia by sa mohli teda tešiť na pružnejšie pracovné vzťahy, flexibilnejšiu rodičovskú dovolenku, rozšírenie a skvalitnenie služieb pre rodičov, možnosť pracovať popri poberaní rodičovského príspevku ...

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny - programové tézy:

 • ·        Zavedieme kombináciu práce a dávok pre dlhodobo nezamestnaných (medzitrh práce).
 • ·        Zvýšime motiváciu zamestnávať dlhodobo nezamestnaných „odvodovými prázdninami".
 • ·        Zastavíme plytvanie v sociálnych podnikoch a dôsledne prešetríme  a prehodnotíme ich fungovanie.
 • ·        Spružníme trh práce.
 • ·        Zrušíme zdravotnú pracovnú službu a ponecháme určenie podmienok zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o zamestnancov na individuálnych dohodách.
 • ·        Opravíme Zákonník práce (pružnejšie a prorodinné pracovné vzťahy, zníženie nákladov zamestnávateľov cez súbeh výpovednej lehoty a odstupného, nadčasy po dohode so zamestnancom, vzťah odborov a zamestnaneckých rád), obmedzíme privilégiá odborov, umožníme uzatvárať dobrovoľné vzájomné dohody medzi zamestnávateľmi a zamestnancami na riešenie operatívnych zmien pracovných podmienok).
 • ·        Zrušíme možnosť rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa bez súhlasu príslušného zamestnávateľa.
 • ·        Zavedieme konkurenciu pre štátne služby zamestnanosti.
 • ·        Obnovíme sociálne štipendiá pre deti na základných školách diferencované podľa prospechu.
 • ·        Prehodnotíme inštitút osobitného príjemcu všade tam, kde nespĺňa účel.
 • ·        Výraznejšie previažeme poberanie dávky v hmotnej núdzi s výkonom aktivačnej činnosti.
 • ·        Zavedieme flexibilnejšie rodičovské dovolenky.
 • ·        Rozšírime a skvalitníme služby pre rodičov s deťmi (napríklad mikroškôlky, dotovanie opatrovateliek z medzitrhu práce a pod.).
 • ·        Rozšírime nárok na získanie štátnej bonifikácie hypoték pre mladých.
 • ·        Podmienime poberanie rodinných dávok starostlivosťou o deti.
 • ·        Zásadne zmeníme priority v štátnej podpore bývania (štartovacie byty, zatepľovanie, ohrozená mládež).
 • ·        Odstránime diskrimináciu rodičov pri rodičovskom príspevku bez fiskálnych dôsledkov a umožníme rodičom vykonávať zárobkovú činnosť.
 • ·        Zavedieme minimálny garantovaný dôchodok vo výške životného minima ako súčasť zásadnej reformy odvodového systému.
 • ·        Preskúmame a prehodnotíme systém valorizácie dôchodkov s cieľom zvýšiť solidaritu a odstrániť diskrimináciu a deformácie.
 • ·        V rámci posilnenia stability dôchodkového systému odstránime deformácie, ktoré v 2. dôchodkovom pilieri spôsobila súčasná vládna koalícia (podmienky nároku na dôchodok z 2. piliera, povinnosť sporenia v 2. pilieri, podmienky zhodnocovania úspor, otvoriť systém pre vstup nových sporiteľov a pod.).
 • ·        Zakážeme súbeh dôchodku a mzdy pri zamestnaní v orgánoch verejnej a štátnej správy mimo volených funkcií.
 • ·        Zrovnoprávnime poskytovateľov sociálnych služieb a odstránime diskrimináciu neverejných poskytovateľov, čo bude garantovať právo klienta vybrať si poskytovateľa sociálnych služieb.
 • ·        Zavedieme účinnejšiu pomoc obetiam násilia.
 • ·        Posilníme legislatívu o bezbariérovej výstavbe budov a vytvorenie bezbariérovej komunikácie a informovanosti verejných inštitúcií.
 • ·        Zvýšime mieru integrácie a inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím, zabezpečíme dostupnosť tlmočníckych služieb, budeme diskutovať o kodifikácii posunkového jazyka, posilníme služby verejnoprávnych médií, zabezpečíme podporné služby a centrá pre študentov na školách a vytvoríme sieť integrovanej starostlivosti o deti.
 • ·        Zadefinujeme sankcie za nedoržiavanie zákona o sociálnoprávnej ochrane.
 • ·        Zabezpečíme, aby sa deti do veku 6 rokov umiestňovali výlučne do rodinného prostredia.
 • ·        Zjednotíme podmienky výkonu zamestnania profesionálnych rodičov a zavedieme inštitút špecializovaného profesionálneho rodičovstva detí so zdravotným postihnutím.
 • ·        Dobudujeme siete terénnych sociálnych pracovníkov (aj z prostriedkov EÚ) a zameriame ich aj na prácu s biologickou rodinou dieťaťa za účelom sanácie rodiny.
 • ·        Sfunkčníme a urýchlime medzištátnu adopciu v prospech detí.
 • ·        Sprísnime posudzovanie presunov maloletých medzi domovmi.
 • ·        Presunieme reedukačné domovy pod rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 • ·        Zjednotíme systém kompenzácií pre zdravotne postihnutých v rezorte zdravotníctva a sociálnych vecí.
 • ·        Vytvoríme podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva, vrátane definovania štatútu dobrovoľníka.
 • ·        Predĺžime materskú dovolenku a zvýšime materský príspevok v závislosti od možností verejných financií a reformy odvodov.
 • ·        Zvýšime daňový bonus o 100 % do 6 rokov na každé dieťa v závislosti od možností verejných financií a reformy odvodov.

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 

 Archív

Kalendár
<< október / 2018 >>