Choď na obsah Choď na menu
 


Rodinná politika a parlamentné voľby 2010

24. 5. 2010

V blížiacich sa parlamentných voľbách sa rozhodlo o priazeň voličov zabojovať 18 politických strán. Okrem predvolebnej kampane v médiách a na bilbordoch, väčšina z nich vypracovala viac či menej podbrobný volebný program, ktorý by mal dať voličovi komplexné informácie o smerovaní strany a jej prioritách. Podľa analýzy volebných programov, ktorú vykonala redakcia e-magazínu preRodinu.estranky, rodinná politika na pár výnimiek nie je veľkou prioritou.

Niektoré politické strany nemajú vypracovaný alebo zverejnený volebný program, čo je svojim spôsobom tiež posolstvo pre voliča. 

 Záver analýzy: Rodinná politika je podľa volebných programov dôležitou oblasťou len pre 2 politické strany, a to KDH a SDKU-DS.  Tieto strany rozpracovali tému rodinnej politiky najkomplexnejšie, pričom okrem sociálnej/finančnej podrory rodinám venovali pozornosť aj zlepšeniu spoločenského postavenia rodín, posilnenie služieb pre rodiny. Obe strany deklarujú v oblasti rodinnej politiky spoluprácu aj s tretím sektorom.

*****

Volebné č. 1 – EDS – Európska demokratická strana
Spracovanie rodinnej politiky ako samostatnej časti programu chýba. Rodinná politika je spomenutá v pomerne chudobnom bode spolu so zdravotníctvom a  sociálnym zabezpečením. Podpora rodiny v programe je redukovaná na heslovito spomenuté ciele hlavne v oblasti finančnej podpory rodiny. Chýba bližšie vysvetlenie a náčrt opatrení na dosiahnutie cieľov.
- program obsahuje: podpora pôžičiek pre mladých, zvýšenie rodičovského príspevku a daňový bonus pre každé študujúce nezaopatrené dieťa.

 

 

Volebné č. 2 – Únia – strana pre Slovensko
Rodinná politika je začlenená do sociálnej politiky :-( . Okrem finančnej podpory rodiny program obsahuje snahu o zosúladenie pracovného a rodinného života cez zamestnávateľov a možnosť práce počas materskej dovolenky. O posilnenie role otca v rodine by sa malo postarať zavedenie otcovskej dovolenky. V rámci politiky vzdelávania program obsahuje podporu mimoškolských aktivít detí. V programe opäť absentujú konkrétne opatrenia ako vytýčené ciele dosiahnuť.
-program obsahuje: zvýšenie rodičovského príspevku, možnosť práce počas MD, otcovskú dovolenku, podpora zriaďovania firemných škôlok pre deti zamestnancov a zavedenie odpočítateľnej položky pre rodičov na mimoškoslké aktivity detí.  

 

Volebné č. 3 – Strana rómskej koalície
-        volebný program nedostupný

 

Volebné č. 4 – Paliho kapurková, veselá politická strana
   

Volebné č. 5 – SaS – Sloboda a solidarita
Rodinná politika nezastáva samostatnú časť programu. Program sa značne zameriava na zavedenie nového odvodového bonusu, čo predstavuje radikálnu zmenu doteraz fungujúceho daňového, odvodového a sociálneho systému (čo v konečnom dôsledku znamená aj dopad na rodinu). Opatrenia týkajúce sa rodín sú roztrieštené do ostatných oblastí. Program obsahuje aj určitú "nadstavbu podpory rodín" ako zlepšovanie spoločenského prostredia či posilnenie slobodnej voľby rodičov v niektorých otázkach.
- SaS má zámer zmeniť výšku základu pre výpočet odvodov štátu na matky s deťmi do 3 rokov na 100% priemernej mzdy, zaviesť povinný vstup do II. piliera dôchodkového systému po 35 rokoch (mladí prioritne investujú do bývania a výchovy detí), posilniť legislatívu o bezbariérovej výstavbe budov, dať rodičom možnosť voľby ohľadne očkovania detí, zaviesť inštitút predmanželskej zmluvy formou notárskej zápisnice, zjednodušenie rozvodu, zavedenie inštitútu životného partnerstva pre páry rovnakého pohlavia (bez možnosti adopcie detí).

 

Volebné č. 6 – SDĽ – Strana demokratickej ľavice

Rodinná politika je definovaná v časti „Slovensko, ktoré funguje pre každú rodinu“. Avšak konkrétne ciele začleniteľné do rodinnej politiky sú veľmi chudobné, striktne zamerané len na finančnú podporu rodín.
- SDĽ chce rodinám pomôcť znížením cien základných potravín zníženou DPH, znovunaštartovaním výstavby nájomných bytov pre mladé rodiny, zavedením bezplatných MŠ. V rámci zdravotníckej politiky chcú lieky zdarma pre tehotné ženy a deti.

 

Volebné č. 7 – SMK – Strana maďarskej koalície

SMK síce hlása aktívnu rodinnú politiku, avšak ciele sú veľmi všeobecné, v niektorých prípadoch veľmi málo konkrétne. Chýbajú tiež opatrenia ktoré by mali zabezpečiť dosiahnutie vytýčených cieľov.
- program obsahuje: zavedenie špecializovanej štátnej inštitúcie, kde by bolo možné komplexne vybaviť všetko čo sa týka rodiny, zavedenie detských dlhopisov a budovanie novorodeneckých centier, daňový systém podporujúci rodiny, možnosť zamestnania popri výchove detí. SMK „presadzuje“ flexibilnú politiku zamestnanosti , pre mladých sprístupnenie nájomných bytov, zákonom garantované zachovanie MŠ a I. stupňa ZŠ v malých obciach.

 

Volebné č. 8 – ĽS – HZDS ; Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

Rodinná politika je spracovaná v časti „Práca s sociálna politika“ a je striktne obmedzená na finančnú podoru rodiny.
- HZDS chce zvýšiť prídavky na deti minimálne o 50%, zvýšenie jednorazového príplatku k príspevku pri narodení prvého dieťaťa na 1 000 Eur, druhého dieťaťa na 1 500 Eur a tretieho dieťaťa na 2 000 Eur, podporovať finančné nástroje bytovej politiky na výstavbu bytov pre mladé rodiny.
V časti školstvo sa nachádzajú ešte ciele ako: zavedenie poukážky pre žiakov 1. ročníka ZŠ v hodnote 100€ pre rodičov na školské pomôcky, vytvorenie špecializovanej grantovej schémy na podporu infraštruktúry organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou. Bezplatné lieky pre deti do 6 rokov.

 

Volebné č. 9 – KSS – Komunistická strana Slovenska

Rodinná politika nemá samostatnú časť programu, niektoré aspekty sú obsiahnuté v časti „sociálne istoty a kvalitné zdravotníctvo“. Ciele rodinnej politiky KSS sú veľmi heslovité, v niektorých prípadoch nie sú jasne definované. Chýbajú tiež rozpracované opatrenia na dosiahnutie cieľov.
- KSS chce v prípade výhry vo voľbách pripraviť program populačného rastu (bližšie nijak nešpecifikované), valorizovať prídavky na deti, rodičovský príspevok, ďalej opatrovateľskú starostlivosť (bližšie nešpecifikované či pre seniorov alebo rodiny s malými deťmi), zavedenie bezúročných mladomanželských pôžičiek na bývanie pre mladé rodiny.

 
Volebné č. 10 – SNS – Slovenská národná strana
- volebný program nedostupný
 

Volebné č. 11 – ND – Nová demokracia

Rodinná politika nemá samostatnú časť, niektoré aspekty sú v časti „sociálna politika pre občana“ .... heslovito: jasle a škôlky, podpora rodín s viacerými deťmi, komplexná starostlivosť o mladé rodiny – práca, bývanie, predškolský výchova; mladomanželské pôžičky na bývanie, daňové prázdniny pre mladomanželov, zvýšenie príspevku pri narodení prvého dieťaťa.

 
Volebné č. 12 – ZRS – Združenie robotníkov Slovenska
- volebný program nedostupný!
 

Volebné č. 13 – KDH – Kresťansko demokratické hnutie

Rodinná politika je pomerne komplexná od sociálnej/finančnej podpory rodinám po celospoločenskú podporu rodín ako takých, podporu aj zdaravých a fungujúcich rodín. To znamená že rodinná politika KDH "nehasí iba požiare", prináša určitú pridanú hodnotu rodinám. 
Spracovaná je do samostatnej časti, obsahujúcej sprievodný text o glonálnej predstave a konkrétne ciele. Chýbajú však opatrenia ako reps. akým spôsobom dosiahnuť ciele.
„Cieľom rodinnej politiky KDH je vytvárať priaznivé prostredie pre rodiny s deťmi, uspokojovanie ich materiálnych a duchovných potrieb, ako aj odstraňovať diskrimináciu viacdetných rodín.„
„Rodinná politika KDH má dva základné atribúty: ochranu rodiny a podporu rodiny“ a navrhuje ústavný zákon o ochrane manželstva.
- KDH chce presadiť opatrenia ako:
Oslobodiť od zdanenia investície rodín do budúcnosti (vzdelanie, výchovu,sporenie).
Odstrániť diskrimináciu rodičov pri nároku na rodičovský príspevok.
Zvýšiť daňový bonus o 100 % do 6 rokov na každé dieťa.
Spoločné sociálne poistenie manželov.
 Zníženie odvodov na dôchodok podľa počtu detí (odvodový bonus na dieťa).
Zvýhodnený odchod do dôchodku v závislosti od počtu detí (zrušenie vrátenia dôchodku v prípade predčasného odchodu do dôchodku, t. j. zvýšenie dôchodku o 6, resp. 12 %).
Daňové, resp. odvodové prázdniny pre novomanželov po dobu 1 roka v prípade prvého manželstva.
Otcovská dovolenka (týždeň pracovného voľna nad rámec zákonnej dovolenky).
Zvýšiť podporu výstavby nájomných bytov (sociálne bývanie pre rizikové skupiny).
Zľavy vo verejnej doprave pre rodiny s deťmi a rodičov (napr. 3 deti = zľava 30 %, maximálna zľava 50 %).
Daňový bonus na rodiča, poberateľa starobného dôchodku, ak žije v spoločnej domácnosti.
Služby pre rodiny s deťmi (dostupné materské školy, materské centrá, detské ihriská, centrá voľného času a pod.).
Motivovať zamestnávateľov na vytváranie skrátených úväzkov pre rodiča starajúceho sa o nezaopatrené dieťa a podporovať prácu z domu zjednodušením daňovej a odvodovej administratívy.
Vytváraním rôznych foriem cenovo dostupného bývania prispejeme k zníženiu sociálnych problémov a sociálnych rizík v rodinách (zvýšime ochranu občanov pred podvodmi v oblasti vlastníctva a nájmu bytov).
Rovnoprávnosť mužov a žien
„KDH bude presadzovať rovnoprávne postavenie mužov a žien v spoločnosti. Zasadíme sa o odstránenie ešte vždy existujúceho znevýhodnenia žien v pracovnom svete, politike a spoločnosti.“ „Základným predpokladom rastúcej rovnosti v mzdách je akceptovanie, že výchova detí a opatera príbuzných je rovnako úloha mužov, ako aj žien. Aby sme uľahčili zosúladenie pracovného a osobného života, budeme podporovať rozvoj služieb pre mladé rodiny s deťmi.“

 

Volebné č. 14 – Ľudová strana – Naše Slovensko

Politický program v 14 stručných bodoch, z pohľadu rodinnej politiky: bezúročné mladomanželské pôžičky, výstavba nízkonákladových bytov štátom, podpora rodinných firiem.

 

Volebné č. 15 – SDKU-DS

Rodinná politika nie je spracovaná do samostatnej časti, ale zaberá značnú časť jednej z troch častí volebného programu -  „Dôstojný život“. Pokrytie je pomerne komplexné, od sociálnej/finančnej podpory po celospoločenskú podporu rodinám. Ciele sú jasne a  podrobnejšie vysvetlené. Väčšina cieľov rodinnej politiky je zahrnutá do "programu prvých 100dní" , teda v prípade víťazstva vo voľbách by mali veľkú prioritu.

1.1.1. Predĺžime materskú dovolenku a zvýšime materský príspevok 100 DNÍ  
Starostlivosť o narodené dieťa nie je ani ľahšia, ani menej významná ako práca v zamestnaní. Preto presadíme predĺženie materskej dovolenky z dnešných 28 týždňov na jeden rok a materský príspevok zvýšime na úroveň 100% čistého platu. Maximálna výška materského príspevku bude rovnaká, ako je maximálny vymeriavací základ v nemocenskom poistení, teda 1,5-násobok priemernej mzdy.
1.1.2. Zavedieme otcovskú dovolenku  100 DNÍ
Pre spokojnosť rodiny s malým dieťaťom je veľmi dôležitá aj prítomnosť otca. Presadíme preto zavedenie otcovskej dovolenky, teda jeden týždeň voľna pre otca, ktorú môže čerpať do dvoch mesiacov od narodenia dieťaťa.
1.1.3. Zavedieme viacero variantov čerpania rodičovskej dovolenky  100 DNÍ
Zavedieme flexibilné čerpanie rodičovskej dovolenky. Tomu, či sa rodičia rozhodnú pre rýchlejšie alebo pomalšie čerpanie rodičovskej dovolenky, bude zodpovedať aj výška rodičovského príspevku. A to bez ohľadu na to, či sa rodičia rozhodnú starať o dieťa osobne alebo využijú pomoc starých rodičov, opatrovateľky či služby rôznych zariadení.
1.1.4. Flexibilnejšie rodičovské dovolenky   100 DNÍ
Presadíme zmenu systému rodičovských dovoleniek tak, aby umožňoval obom rodičom tráviť viac času so svojimi deťmi. Jednou z možností je rozdelenie rodičovskej dovolenky na dve časti. Prvú, základnú časť rodičovskej dovolenky, by mohol tak ako doteraz čerpať len jeden rodič. Ale pri čerpaní druhej časti by sa mohli striedať obaja rodičia, podľa potrieb rodiny.
1.1.5. Rozšírime a skvalitníme služby pre rodičov s deťmi
Služby pre rodiny s malými deťmi prispôsobíme ich potrebám. Rodičia musia mať možnosť výberu, služby musia byť kvalitné a flexibilné. Odstránime prekážky, ktoré v súčasnosti bránia vzniku a fungovaniu materských škôl a iných zariadení, vytvoríme priestor pre výraznejší vstup súkromného a neziskového sektora. Posilníme vzdelávanie detí v zariadeniach, aby sa neobmedzovali len na starostlivosť o dieťa. Aj v tejto sfére je možné vytvárať nové pracovné príležitosti, a to tiež s využitím medzitrhu práce (pozri bod 1.2.13.).
1.1.6. Posilníme motiváciu zamestnávateľov k podpore rodiny   100 DNÍ
Budeme motivovať zamestnávateľov k vytváraniu rodinne priateľských pracovných miest. Pôjde napríklad o kratšie pracovné úväzky pre rodičov s deťmi alebo možnosť flexibilného pracovného času. Po dohode so zamestnávateľom tak budú môcť rodičia prispôsobovať presný začiatok a koniec pracovnej doby, a tiež čas prestávok, potrebám svojich detí. Zavedieme tzv. banku odpracovaných hodín, ktorá napríklad umožní, aby sa dalo viac hodín odpracovať v zimných mesiacoch a potom menej počas letných prázdnin detí.
1.1.7. Pomoc obetiam násilia
Dôstojný život všetkých členov rodiny znamená život bez násilia. Budeme podporovať systém pomoci všetkým, ktorí zažívajú násilie, a deťom obzvlášť.
1.3.16. Dvojročné prázdniny v splácaní hypoték po narodení dieťaťa  100 DNÍ
Po narodení dieťaťa sa prudko zvýšia náklady každej mladej rodiny. Preto schválime zmenu legislatívy tak, aby mala mladá rodina možnosť nesplácať istinu hypotekárneho úveru počas dvoch rokov po narodení dieťaťa. V tomto období sa bude môcť rozhodnúť, že bude splácať zo svojej hypotéky len úroky. V prípade straty zamestnania dočasne umožníme využiť na splácanie hypoték aj prostriedky nasporené v druhom pilieri.
1.3.17. Pomôžeme mladým rodičom pri splácaní úverov na bývanie  100 DNÍ
Po narodení dieťaťa sa prudko zvýšia náklady každej mladej rodiny. Preto poskytneme každej rodine, ktorej sa narodí dieťa, možnosť, aby získala namiesto dnešného príspevku pri narodení dieťaťa nový príspevok na splácanie hypotekárneho alebo stavebného úveru v dvojnásobnej výške. Pomôžeme tak počas jedného roku po narodení dieťaťa rodinám, ktoré si s pomocou úverov získali vlastné bývanie.
1.3.18. Rozšírime nárok na získanie štátnej bonifikácie hypoték pre mladých  100 DNÍ
Nárok na štátnu bonifikáciu navrhujeme rozšíriť na manželov, ktorých priemerný spoločný príjem je nižší ako trojnásobok priemerného platu v národnom hospodárstve. Odstránime tak súčasný nespravodlivý systém, kedy zárobok ani jedného z manželov nemôže prekročiť 1,3-násobok priemerného platu bez ohľadu na to, koľko zarába druhý z dvojice.
1.3.19. Podporíme obce pri výstavbe nájomných bytov pre mladých  100 DNÍ
Mnoho mladých rodín musí bývať u svojich rodičov. Výstavba tzv. štartovacích bytov pre mladé rodiny by výrazne zvýšila kvalitu ich života. Na ich výstavbu využijeme pozemky, ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond (SPF). SPF ponúkne časť svojich pozemkov za zvýhodnených podmienok obciam a mestám, ktoré ich využijú na výstavbu nájomných bytov. Samotná výstavba bude podporená z výnosov, ktoré získame z transparentného predaja ďalších pozemkov zo SPF.
1.3.21. Zjednodušíme stavebné konanie pre drobné stavby a rodinné domy  100 DNÍ
Zmeníme stavebný zákon tak, aby sa odbúrala zbytočná byrokracia, ktorá strpčuje život občanom, drobným stavebníkom. Zjednodušíme povoľovacie konanie pri rodinných domoch a drobných stavbách.
1.6.37. Rodinné dávky podmienime starostlivosťou o deti  100 DNÍ
Do systému rodinných dávok a príspevkov zavedieme niektoré podmienky, ktorých splnenie bude nevyhnutné pre získanie dávok v plnej výške. Posilníme tým starostlivosť o deti. Presadíme napríklad návrh na zníženie príspevkov pre tých rodičov, ktorých deti nechodia pravidelne na lekárske prehliadky a do školy.
1.6.38. Rodinné poistenie   100 DNÍ
Súčasné nemocenské poistenie zmeníme na rodinné poistenie. To bude zahŕňať nielen poistenie straty príjmu pri ošetrovaní člena rodiny a materskej tak ako doteraz, ale aj výpadok príjmu pri starostlivosti o bezvládneho rodiča. V rodinnom poistení totiž vytvoríme priestor pre dobrovoľné pripoistenie, ktoré umožní čerpať dávku aj v prípade potreby starať sa o vlastných rodičov počas ich staroby.
 
Volebné č. 16 – AZEN – Aliancia za Európu národov
-  volebný program nedostupný
 

Volebné č. 17 – Smer – sociálna demokracia

Rodinná politika má síce venovanú samostatnú časť, avšak je spravovaná veľmi nahrubo, skôr na legislatívne zámery, konkrétnejšie ciele sú pomerne obšírne načrtnuté. Je otázne, prečo v čase, keď SMER -SD vedie vládu SR nepresadí/nepresadzovala navrhované opatrenia rodinnej politiky ešte v čase vládnutia, hlavne čo sa týka legislatívnych zámerov. 

Preto vláda bude presadzovať: 
-    aby rodinná politika bola centrom záujmu sociálnej politiky štátu,
-    aby sa obnovila rovnováha ekonomickej úlohy rodiny a jej sociálnej funkcie; za uvedeným účelom, okrem iného, podporí aj rozvoj finančnej gramotnosti.
Vláda vo výkonnej moci v SR príjme v oblasti rodinnej politiky tieto opatrenia:
-    spracuje novú Koncepciu rodinnej politiky v SR v horizonte do roku 2020, ktorá vymedzí smery, metódy, postupy a techniky, aby došlo k revitalizácii rodinného života, aby sa výraznejšie obnovila jeho sociálna funkcia pre rast kvality života, 
- pripraví a schváli nový zákon o rodine, ktorý bude výraznejšie akceptovať potrebu vyváženého vzťahu ekonomickej a sociálnej funkcie rodiny a povinnosti štátnej a verejnej správy, úloh zamestnávateľov a postavenia občianskych združení v tomto procese,
-    podporí transformáciu doterajšieho systému podpory rodiny s akcentom na rast pôrodnosti,
-   vo všetkých legislatívnych návrhoch bude cieľavedomejšie presadzovať princípy rodovej rovnosti, posilní jej inštitucionalizáciu a bude systematicky monitorovať jej vývoj.

 

Volebné č. 18 – Most-híd

Rodinná politika je vo volebnom programe spracovaná iba v rovine sociálnej pomoci rodine, zároveň chce presadiť sankcionovanie nezodpovedného prístupu k potrebám nastupujúcej generácie, čo však nie je bližšie vysvetlené, ako by bol takýto prístup definovaný, program nepribližuje ani spôsob hodnotenia ani sankcionovania. 
Most - híd chce: - iniciovať uskutočnenie krokov na zvýšenie významu rodičovských funkcií a materstva, s cieľom skvalitniť populáciu a zastaviť nežiaduci demografický trend
- systémovo podporovať účelové príspevky prostredníctvom štátnych sociálnych dávok s prednostným zameraním na podporu rodiny
- konkrétne priority na zvýšenie sankcionovania nezodpovedného prístupu k potrebám nastupujúcej generácie
- prísnejšie posudzovať neúčasť detí na povinnej školskej dochádzke či zdravotnej prevencii  
- vytvorenie vzájomne sa doplňujúcich programov s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré primerane rozmiestnia disponibilné zdroje štátu na posilnenie sociálnej inklúzie.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 

 Archív

Kalendár
<< október / 2018 >>